Aprofitament forestal a Mas de Vilella (Alcover, Alt Camp)

Aprofitament forestal a Mas de l’Onclet (Vilaplana, Baix Camp)

La finca ” Mas de l’Onclet” d’aproximadament 120 ha, no fa masses anys era pràcticament tota agrícola, de les quals encara en aquest moment en resten unes 20 ha. La part forestal (20%) era reduïda als pendents mes acusats i la resta era conreada en bancals en pendent, dels que encara en donen fe les moltes marjales existents, que les separaven i protegien. Com quasi bé totes les demés finques veïnes, també s’aprofitava en règim de ramaderia extensiva, cosa ara per desgracia en desús en la major part deis nostres boscos de Tarragona.

El seu propietari, molt vinculat de tota la vida a la ramaderia, creu que potenciant aquesta finca des d’aquest punt de vista, en pot treure una major rendibilitat que l’actual. Per això pretén, amb aquesta tallada i aprofitant l’estructura actual dels bancals emboscats, transformar l’actual bosc de mala qualitat en una devesa pasturable molt més econòmica pel propietari i eficient pel entorn natural.

Aquesta transformació de bosc dens mixt actual de pi roig, alzina (amb mostra d’algun roure) per medi d’una aclarida intensa, permetrà passar dels 800-900 peus/ha actuals a uns 150-200 peus/ha dins els bancals, a fi i efecte de proporcionar una devesa pasturable molt mes rendible en tots els sentits, cosa que ha de permetre el seu màxim desenvolupament i producció de fruit, tant important per la ramaderia a implantar com per la fauna salvatge.

En la resta del bosc fora dels bancals, la tallada no serà tant dràstica per evitar, a conseqüència del major pendent, un increment de l’erosió momentània mentre no pren forma, com es pretén, el tapís herbaci d’interès per a la pastura. En aquests llocs es deixaran 400 peus/ha, preferentment també de Quercus, cosa que a mes, farà molt mes penetrable el bosc pel ramat i també per la fauna.

Aquesta actuació ha estat realitzada al juliol del 2012 pel propietari, amb el suport tècnic i administratiu de l’Associació Forestal de les Comarques de Tarragona, d’on el propietari és soci.